วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.26 No.4 October-December 2016


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2559

 

00 Editor and Content 26-4

01 บรรณาธิการแถลง

02 ความสัมพันธ์ของระบบ HLA กับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายในด้านต่างๆ [บทบรรณาธิการ]

03 Prevention of Graft-Versus-Host Disease [บทบรรณาธิการ]

04 การพัฒนาการจัดหาโลหิตของจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 การวิเคราะห์ปริมาณการค้นคินหมู่เลือดระบบอื่นๆ จากฐานข้อมูลเทียบกับปริมาณความต้องการของผู้ป่วยธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลสงขลาครินทร์ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 ความชุกของแอนติบอดีต่อหมู่โลหิตในกลุ่มผู้ป่วยรับโลหิตและหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลตากสิน [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 การประเมินกรรมวิธีฉายแสงผลิตภัณฑ์โลหิตด้วย Cobalt-60 เพื่อยับยั้ง T Lymphocyte ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค [นิพนธ์ต้นฉบับ]

08 การตรวจคัดกรองการกลายพันธุ์ชนิดที่พบน้อยบนยีนอัลฟ่าชนิด Non-Deletion ที่ก่อให้เกิด Hb H Disease  ชนิดรุนแรงในกลุ่มคนไทยด้วยวิธี High Resolution Melting (HRM) Analysis [นิพนธ์ต้นฉบับ]

09 Identification of a Rare Alloanti-GP, Hil (Anti-MNS20) in a Thai Patient [รายงานผู้ป่วย]

10 ผลสำเร็จของการรักษาภาวะไขกระดูกฝ่อที่สัมพันธ์กับเนื้องอกของต่อมไทมัส ด้วยยา Cyclosporin A ในขนาดต่ำ: รายงานผู้ป่วย 1 ราย และทบทวนวรรณกรรม [รายงานผู้ป่วย]

11 การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดแบบ Allogenetic Stem Cell Transplantation ในผู้ป้วยโรคพังผือในไขกระดูกปฐมภูมิ (Primary Myelofibrosis) [บทความฟื้นวิชา]

12 ไวรัสตับอักเสบชนิดอี สาเหตุของโรคตับอังเสบเฉียบพลันในเนเธอแลนด์ [ย่อวารสาร]

13 Dasatinib and Low-Intensity Chemotherapy in Elderly Patients with Philadephia Chromosome Positive ALL [ย่อวารสาร]

14 ระเบียบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย