วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Vol. 26 No.2 April - July 2016 


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2559

 

00 Editor & Content 26-2

01 บรรณาธิการแถลง

02 Platelet antigens [บทบรรณาธิการ]

03 การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางโลหิตวิทยาและปัจจัยที่ทำให้ผลคลาดเคลื่อน [บทบรรณาธิการ]

04 ความผิดพลาดที่ตรวจพบในการให้บริการตรวจโลหิตบริจารแก่ธนาคารเลือด ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดลพบุรี: การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 การศึกษานำร่อง การตรวจหาจีโนไทป์ Human Platelet Antigen-21 (HPA-21w) โดยวิธี Polymerase Chain Reaction-Sequence Specfic Primer (PCR-SSP) ในผู้บริจาคโลหิต ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนอินเตอร์ลิวคิน-6 ณ ตำแหน่ง 174 (G/C) กับผลลัพทธ์ของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 ผลกระทบจองอาหารต่อการตรวจทางโลหิตวิทยา [นิพนธ์ต้นฉบับ]

08 Identification of Multiple Antibodies [รายงานผู้ป่วย]

09 Polycythemia vera [case report]

10 ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่ภาวะท่อน้ำดีตีบตัน [รายงานผู้ป่วย]

11 การติดเชื้อ/การอักเสบและกลไกการห้ามเลือด [บทความฟื้นวิชา]

12 ภาวะเกล็ดเลือดต่ำของทารกในครรภ์และทารกแรกเกิดจากการทำลายด้วยอัลโลอิมมูน: ปัจจัยพยากรณ์ของการเกิดภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะ [ย่อวารสาร]

13 ระเบียบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย