กรรมการสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

วาระที่ 21 พ.ศ. 2563-2565

คณะกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาแพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาล
แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑา
นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
นายแพทย์วันชัย วนะชิวนาวิน
นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์
นายกนายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์
อุปนายกนายแพทย์สุรเดช หงส์อิง
เลขาธิการแพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์
เหรัญญิกแพทย์หญิงวันดี นิงสานนท์
ฝ่ายวิชาการแพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา
นายแพทย์บุญชู พงศ์ธนากุล
ฝ่ายวารสารแพทย์หญิงกาญจนา จันทร์สูง
ฝ่ายวิจัยนายแพทย์ธัญญพงษ์ ณ นคร
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นายแพทย์ธีระ ฤชุตระกูล
ฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนแพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุล
ฝายสารสนเทศ และนายทะเบียนนายแพทย์รชต ลำกูล
ปฏิคมดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
กรรมการกลางนายแพทย์พงษ์เทพ วิบูลจันทร์
แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารักษ์
แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 14 คณะ ประกอบด้วย

ประธานฝ่าย
1. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการแพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา และ
นายแพทย์บุญชู พงศ์ธนากุล
2. คณะอนุกรรมการฝายวารสารแพทย์หญิงกาญจนา จันทร์สูง
3. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยนายแพทย์ธัญญพงษ์ ณ นคร
4. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นายแพทย์ธีระ ฤชุตระกูล
5. คณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนแพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุล
6. คณะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศนายแพทย์รชต ลำกูล
7. คณะอนุกรรมการมะเร็งเด็กนายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์
8. คณะอนุกรรมการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดนายแพทย์สุรเดช หงส์อิง
9. คณะอนุกรรมการ Thrombosis & Hemostasisนายแพทย์ธีระ ฤชุตระกูล
10. คณะอนุกรรมการ Acute Leukemia in Adultแพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์
11. คณะอนุกรรมการ Lymphoid Malignancy in Adultนายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์
12. คณะอนุกรรมการ Chronic Myeloid Malignancy in Adultนายแพทย์อาจรบ คูหาภินันทน์
13. คณะอนุกรรมการ Red Cell & Aplastic Anemiaนายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
14. คณะอนุกรรมการ Medical Ethics and Palliative Careแพทย์หญิงกวิวัณณ์ วีรกุล

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

 นายแพทย์วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ที่ปรึกษา
 นายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์ที่ปรึกษา
 นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ที่ปรึกษา
 นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ที่ปรึกษา
(1) นายแพทย์บุญชู พงศ์ธนากุลประธานอนุกรรมการ
(2) แพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดาประธานร่วมอนุกรรมการ
(3) แพทย์หญิงกลีบสไบ สรรพกิจอนุกรรมการ
(4) แพทย์หญิงกาญจนา จันทร์สูงอนุกรรมการ
(5) นายแพทย์กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์อนุกรรมการ
(6) นายแพทย์ชาญชัย ไตรวารีอนุกรรมการ
(7) แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุลอนุกรรมการ
(8) นายแพทย์ธีระ ฤชุตระกูลอนุกรรมการ
(9) นายแพทย์ธีรชิต โชตสัมพันธ์เจริญอนุกรรมการ
(10) แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์อนุกรรมการ
(11) แพทย์หญิงปาริชาติ เพิ่มพิกุลอนุกรรมการ
(12) แพทย์หญิงพัชรี คำวิลัยศักดิ์อนุกรรมการ
(13) นายแพทย์พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริอนุกรรมการ
(14) แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญอนุกรรมการ
(15) แพทย์หญิงสมใจ กาญจนาพงศ์กุลอนุกรรมการ
(16) นายแพทย์สามารถ ภคกษมาอนุกรรมการ
(17) นายแพทย์สุรเดช หงส์อิงอนุกรรมการ
(18) นายแพทย์อาจรบ คูหาภินันทน์อนุกรรมการ
(19) นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์อนุกรรมการ
(20) แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารักษ์อนุกรรมการและเลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายวารสาร

 นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ที่ปรึกษา
 นายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์ที่ปรึกษา
 นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ที่ปรึกษา
 แพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์ที่ปรึกษา
(1) แพทย์หญิงกาญจนา จันทร์สูงประธานอนุกรรมการ
(2) แพทย์หญิงจิตติมา ศิริจีระชัยอนุกรรมการ
(3) นายแพทย์ชาญชัย ไตรวารีอนุกรรมการ
(4) นายแพทย์ต้นตนัย นำเบญจพลอนุกรรมการ
(5) แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์อนุกรรมการ
(6) นายแพทย์บุญชู พงศ์ธนากุลอนุกรรมการ
(7) นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์อนุกรรมการ
(8) นายแพทย์ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์อนุกรรมการ
(9) แพทย์หญิงสมใจ กาญจนาพงศ์กุลอนุกรรมการ
(10) นายแพทย์สามารถ ภคกษมาอนุกรรมการ
(11) ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลางอนุกรรมการ
(12) นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์อนุกรรมการ
(13) นายแพทย์เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรงอนุกรรมการ
(14) แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารักษ์อนุกรรมการและเลขานุการ

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย

 นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัยที่ปรึกษา
 นายแพทย์สุภร จันท์จารุณีปรึกษา
(1) นายแพทย์ธัญญพงษ์ ณ นครประธานอนุกรรมการ
(2) นายแพทย์ชาญชัย ไตรวารีอนุกรรมการ
(3) นายแพทย์ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภาอนุกรรมการ
(4) แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุลอนุกรรมการ
(5) นายแพทย์ต้นตนัย นำเบญจพลอนุกรรมการ
(6) แพทย์หญิงธีรยา พัววิไลอนุกรรมการ
(7) แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์อนุกรรมการ
(8) นายแพทย์สามารถ ภคกษมาอนุกรรมการ
(9) นายแพทย์อาจรบ คูหาภินันทน์อนุกรรมการ
(10) นายแพทย์นภชาญ เอื้อประเสริฐอนุกรรมการและเลขานุการ

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

(1) นายแพทย์ธีระ ฤชุตระกูลประธานอนุกรรมการ
(2) นายแพทย์ต้นตนัย นำเบญจพลอนุกรรมการ
(3) แพทย์หญิงบุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์อนุกรรมการ
(4) นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์อนุกรรมการ
(5) นายแพทย์ปิยะ รุจกิจยานนท์อนุกรรมการ
(6) นายแพทย์สุรเดช หงส์อิงอนุกรรมการ
(7) แพทย์หญิงสุลดา ภู่เกียรติอนุกรรมการ
(8) นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์อนุกรรมการ
(9) นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์อนุกรรมการ
(10) แพทย์หญิงกลีบสไบ สรรพกิจอนุกรรมการและเลขานุการ

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

 นายแพทย์ไตรโรจน์ ครุธเวโชที่ปรึกษา
 แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริที่ปรึกษา
 นายแพทย์รชต ลำกูลที่ปรึกษา
 แพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดาที่ปรึกษา
(1) แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุลประธานอนุกรรมการ
(2) แพทย์หญิงจันทนา ผลประเสริฐอนุกรรมการ
(3) นายแพทย์ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์อนุกรรมการ
(4) นายแพทย์บุญชู พงศ์ธนากุลอนุกรรมการ
(5) นางสาวปิยนันท์ คุ้มครองอนุกรรมการ
(6) นายแพทย์พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์อนุกรรมการ
(7) นายแพทย์เอกพันธ์ ครุพงศ์อนุกรรมการ
(8) นายแพทย์เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรงอนุกรรมการ
(9) แพทย์หญิงหรรษมน โพธิ์ผ่านอนุกรรมการและเลขานุการ

6. คณะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศ

 นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ที่ปรึกษา
 ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลางที่ปรึกษา
(1) นายแพทย์รชต ลำกูลประธานอนุกรรมการ
(2) นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์อนุกรรมการ
(3) นายแพทย์อภิชาต โพธิอะอนุกรรมการ
(4) นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์อนุกรรมการ
(5) นายแพทย์ปิติพัฒก์ ชำนาญเวชอนุกรรมการและเลขานุการ

7. คณะอนุกรรมการฝ่ายมะเร็งเด็ก

 แพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาลที่ปรึกษา
 นายแพทย์ไตรโรจน์ ครุธเวโชที่ปรึกษา
 นายแพทย์สุรพล เวียงนนท์ที่ปรึกษา
(1) นายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์ประธานอนุกรรมาร
(2) แพทย์หญิงกวิวัณณ์ วีรกุลรองประธานอนุกรรมการ
(3) นายแพทย์สุรเดช หงส์อิงรองประธาน อนุกรรมการ
(4) แพทย์หญิงกลีบสไบ สรรพกิจอนุกรรมการ
(5) แพทย์หญิงกาญจน์หทัย เชียงทองอนุกรรมการ
(6) นายแพทย์เจษฎา บัวบุญนำอนุกรรมการ
(7) แพทย์หญิงชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์อนุกรรมการ
(8) นายแพทย์ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญอนุกรรมการ
(9) นายแพทย์ปิยะ รุจกิจยานนท์อนุกรรมการ
(10) นายแพทย์รชต ลำกูลอนุกรรมการ
(11) แพทย์หญิงลลิตา สาธิตสมิตพงษ์อนุกรรมการ
(12) แพทย์หญิงสมใจ กาญจนาพงศ์กุลอนุกรรมการ
(13) นายแพทย์สามารถ ภคกษมาอนุกรรมการ
(14) นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์อนุกรรมการ
(15) นายแพทย์กมล เผือกเพ็ชรอนุกรรมการและเลขานุการ
(16) นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8. คณะอนุกรรมการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

 แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑาที่ปรึกษา
 นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีลที่ปรึกษา
 นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัยที่ปรึกษา
 นายแพทย์สุรพล เวียงนนท์ที่ปรึกษา
 นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ที่ปรึกษา
(1) นายแพทย์สุรเดช หงส์อิงประธานอนุกรรมการ
(2) แพทย์หญิงกลีบสไบ สรรพกิจอนุกรรมการ
(3) นายแพทย์กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์อนุกรรมการ
(4) นายแพทย์กฤษฏา วุฒิการณ์อนุกรรมการ
(5) นายแพทย์ชินดล วาณิชพงศ์พันธุ์อนุกรรมการ
(6) แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริอนุกรรมการ
(7) นายแพทย์ต้นตนัย นำเบญจพลอนุกรรมการ
(8) นายแพทย์ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญอนุกรรมการ
(9) นายแพทย์ปกป้อง พิริยคุณธรอนุกรรมการ
(10) นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์อนุกรรมการ
(11) นายแพทย์ปิยะ รุจกิจยานนท์อนุกรรมการ
(12) นายแพทย์พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์อนุกรรมการ
(13) แพทย์หญิงพัชรี คำวิลัยศักดิ์อนุกรรมการ
(14) นายแพทย์พีระพล วองอนุกรรมการ
(15) แพทย์หญิงยุจินดา เล็กตระกูลอนุกรรมการ
(16) แพทย์หญิงลลิตา สาธิตสมิตพงษ์อนุกรรมการ
(17) แพทย์หญิงสุลดา ภู่เกียรติอนุกรรมการ
(18) นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์อนุกรรมการ
(19) นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์อนุกรรมการ
(20) นายแพทย์เอกพันธ์ ครุพงศ์อนุกรรมการ
(21) นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์อนุกรรมการ และเลขานุการ

9. คณะอนุกรรมการ Thrombosis & Hemostasis

 แพทย์หญิงสุคนธ์ วิสุทธิพันธ์ที่ปรึกษา
 นายแพทย์วิชัย อติชาตการที่ปรึกษา
 แพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ที่ปรึกษา
 นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ที่ปรึกษา
 นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ที่ปรึกษา
(1) นายแพทย์ธีระ ฤชุตระกูลประธานอนุกรรมการ
(2) นายแพทย์ชาญชัย ไตรวารีอนุกรรมการ
(3) นายแพทย์ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภาอนุกรรมการ
(4) แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุลอนุกรรมการ
(5) นายแพทย์นภชาญ เอื้อประเสริฐอนุกรรมการ
(6) นายแพทย์บุญชู พงศ์ธนากุลอนุกรรมการ
(7) แพทย์หญิงบุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์อนุกรรมการ
(8) แพทย์หญิงพัชรี คำวิลัยศักดิ์อนุกรรมการ
(9) นายแพทย์พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริอนุกรรมการ
(10) แพทย์หญิงพิจิกา จันทราธรรมชาติอนุกรรมการ
(11) นายแพทย์รัฐพันธ์ ละมูลอนุกรรมการ
(12) นายแพทย์รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุลอนุกรรมการ
(13) แพทย์หญิงสมใจ กาญจนาพงศ์กุลอนุกรรมการ
(14) แพทย์หญิงนงนุช สิระชัยนันท์อนุกรรมการและเลขานุการ

10. คณะอนุกรรมการ มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่ (Acute Leukemia in Adult)

(1) แพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์ประธานอนุกรรมการ
(2) นายแพทย์กานดิษฏ์ ประยงค์รัตน์อนุกรรมการ
(3) นายแพทย์กฤษฎา วุฒิการณ์อนุกรรมการ
(4) แพทย์หญิงจักราวดี จุฬามณีอนุกรรมการ
(5) แพทย์หญิงจันทนา ผลประเสริฐอนุกรรมการ
(6) แพทย์หญิงจันทิญา จันทร์สว่างภูวนะอนุกรรมการ
(7) นายแพทย์ชัชวาล นาคะเกศอนุกรรมการ
(8) นายแพทย์ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์อนุกรรมการ
(9) แพทย์หญิงธีรยา พัววิไลอนุกรรมการ
(10) นายแพทย์ธนันต์ชัย อัครวิกรัยอนุกรรมการ
(11) นายแพทย์ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธีอนุกรรมการ
(12) แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์อนุกรรมการ
(13) นายแพทย์พิรุฬห์ แซ่ลืออนุกรรมการ
(14) นายแพทย์วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์อนุกรรมการ
(15) นายแพทย์วีรภัทร โอวัฒนาพานิชอนุกรรมการ
(16) นายแพทย์วิทวัส จันทร์ดำเนินพงศ์อนุกรรมการ
(17) แพทย์หญิงสุภาวี แสงบุญอนุกรรมการ
(18) นายแพทย์สมิทธ์ กังวานเกียรติชัยอนุกรรมการ
(19) นายแพทย์เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรงอนุกรรมการ
(20) แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารักษ์อนุกรรมการและเหรัญญิก
(21) นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์อนุกรรมการและเลขานุการ

11. คณะอนุกรรมการ โรคมะเร็งโลหิตวิทยาในผู้ใหญ่ชนิดลิมฟอยด์ (Lymphoid Malignancy in Adult)

 นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัยที่ปรึกษา
(1) นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ประธานอนุกรรมการ
(2) นายแพทย์กฤษฎา วุฒิการณ์อนุกรรมการ
(3) แพทย์หญิงจิตติมา ศิริจีระชัยอนุกรรมการ
(4) แพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดาอนุกรรมการ
(5) นายแพทย์เอกพันธ์ คุรุพงศ์อนุกรรมการ
(6) แพทย์หญิงธีรยา พัววิไลอนุกรรมการและเลขานุการ

12. คณะอนุกรรมการ Chronic Myeloid Malignancy in Adult

(1) นายแพทย์อาจรบ คูหาภินันทน์ประธานอนุกรรมการ
(2) แพทย์หญิงจันทนา ผลประเสริฐอนุกรรมการ
(3) นายแพทย์ชินดล วานิชพงศ์พันธ์อนุกรรมการ
(4) นายแพทย์ดุสิต จิตรเอื้อกุลอนุกรรมการ
(5) นายแพทย์พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์อนุกรรมการ
(6) แพทย์หญิงพิจิกา จันทราธรรมชาติอนุกรรมการ
(7) แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารักษ์อนุกรรมการ
(8) แพทย์หญิงสุภาวี แสงบุญอนุกรรมการ
(9) นายแพทย์วีรภัทร โอวัฒนาพานิชอนุกรรมการ
(10) นายแพทย์สมชาย วงศ์ขันตีอนุกรรมการ
(11) นายแพทย์เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรงอนุกรรมการ
(12) นายแพทย์รัฐพันธ์ ละมูลอนุกรรมการและเลขานุการ

13. คณะอนุกรรมการ Red Cell Disorders & Aplastic Anemia

 นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ที่ปรึกษา 
 นายแพทย์สุภร จันท์จารุณีที่ปรึกษา 
(1) นายแพทย์กิตติ ต่อจรัสประธานอนุกรรมการ 
(2) แพทย์หญิงฉัตรี หาญทวีพันธุ์อนุกรรมการ
(3) แพทย์หญิงณัฐติยา เตียวตระกูลอนุกรรมการ 
(4) แพทย์หญิงเดือนธิดา ทรงเดชอนุกรรมการ 
(5) นายแพทย์บุญชู พงศ์ธนากุลอนุกรรมการ 
(6) แพทย์หญิงปราณี สุจริตจันทร์อนุกรรมการ 
(7) แพทย์หญิงพชรพรรณ สุรพลชัยอนุกรรมการ
(8) แพทย์หญิงพรพรรณ ศรีพรสวรรค์อนุกรรมการ 
(9) แพทย์หญิงสุภานัน เลาหสุรโยธินอนุกรรมการ 
(10) นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์อนุกรรมการ 
(11) แพทย์หญิงอรุโณทัย มีแก้วกุญชรอนุกรรมการ
(12) แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญอนุกรรมการและเลขานุการ 

14. คณะอนุกรรมการ Medical Ethics and Palliative Care

 แพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาลที่ปรึกษา
 แพทย์หญิงวันดี นิงสานนท์ที่ปรึกษา
 ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาสที่ปรึกษา
(1) แพทย์หญิงกวิวัณณ์ วีรกุลประธานอนุกรรมการ
(2) นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุลรองประธานอนุกรรมการ
(3) แพทย์หญิงกาญจนา จันทร์สูงอนุกรรมการ
(4) แพทย์หญิงจิตติมา ศิริจีระชัยอนุกรรมการ
(5) แพทย์หญิงชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์อนุกรรมการ
(6) แพทย์หญิงณัฐพรทิรา ผลากรกุลอนุกรรมการ
(7) แพทย์หญิงณัศวีร์ วัฒนาอนุกรรมการ
(8) แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุลอนุกรรมการ
(9) แพทย์หญิงนวพร ตันศิริอนุกรรมการ
(10) แพทย์บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์อนุกรรมการ
(11) แพทย์หญิงพัชรี คำวิลัยศักดิ์อนุกรรมการ
(12) แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญอนุกรรมการ
(13) แพทย์หญิงลลิตา สาธิตสมิตพงษ์อนุกรรมการ
(14) นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์อนุกรรมการ
(15) แพทย์หญิงธีรยา พัววิไลอนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้และความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) มี 2 คณะ ได้แก่

1. อฝส. สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

(1) นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์
(2) แพทย์หญิงจิตติมา ศิริจีระชัย
(3) นายแพทย์ธีระ ฤชุตระกูล
(4) แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์
(5) นายแพทย์พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์
(6) นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์
(7) นายแพทย์พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ
(8) แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารรักษ์
(9) แพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา
(10) นายแพทย์สนั่น วิสุทธิศักดิ์ขัย
(11) นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์
(12) นายแพทย์เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง
(13) พญ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์

2. อฝส. สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

(1) นายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์
(2) แพทย์หญิงกลีบสไบ สรรพกิจ
(3) แพทย์หญิงกวิวัณณ์ วีรกุล
(4) นายแพทย์ชาญชัย ไตรวารี
(5) แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุล
(6) นายแพทย์ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ
(7) แพทย์หญิงพัชรี คำวิลัยศักดิ์
(8) แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
(9) แพทย์หญิงวันดี นิงสานนท์
(10) แพทย์หญิงศศิธร เพชรจันทร์
(11) แพทย์หญิงสมใจ กาญจนาพงศ์กุล
(12) นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง
(13) แพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
(14) นายแพทย์รชต ลำกูล

ชมรมต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ร่มสมาคม มี 5 ชมรม ได้แก่

ประธานชมรม
1.  ชมรมโรคมะเร็งต่อน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย
(Thai Lymphoma Study Group – TLSG)
นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
2.  ชมรมโรคมัยอิโลมาแห่งประเทศไทย
(Thai Myeloma Study Group)
แพทย์หญิงธีรยา พัววิไล
3.  ชมรมโรคโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอิลอยด์แห่งประเทศไทย
(Thai CML Study Group)
แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑา
4.  Thai MDS/MPN Study Groupนายแพทย์สุภร จันท์จารุณี/
นายแพทย์นพดล ศิริธนารัตนกุล
5.  ชมรมโรคมะเร็งเด็ก (ThaiPOG)นายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์