กรรมการสมาคม

คณะกรรมการบริหาร สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

วาระที่ 20 (พ.ศ. 2561-2563)

ที่ปรึกษา แพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาล
แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑา
นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
นายแพทย์วันชัย วนะชิวนาวิน

นายกสมาคม/ ประธานฝ่ายวิชาการ

นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์

อุปนายก

นายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์

เลขาธิการ

นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์

เหรัญญิก

แพทย์หญิงวันดี นิงสานนท์

ประธานฝ่ายวารสาร

แพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์

ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

แพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา

ประธานฝ่ายวิจัย

นายแพทย์ธีระ ฤชุตระกูล

ประธานฝ่ายสารสนเทศ

นายแพทย์รชต ลำกูล

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง

นายทะเบียน

แพทย์หญิงกวิวัณณ์ วีรกุล

ปฏิคม

ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

กรรมการกลาง

นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงจิตติมา ศิริจีระชัย

กรรมการกลาง

นายแพทย์พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
1) นายแพทย์วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์ ที่ปรึกษา
3) นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ประธานอนุกรรมการ
4) แพทย์หญิงกวิวัณณ์ วีรกุล อนุกรรมการ
5) นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส อนุกรรมการ
6) แพทย์หญิงกลีบสไบ สรรพกิจ อนุกรรมการ
7) แพทย์หญิงจิตติมา ศิริจีระชัย อนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงชลลดา เหล่าเรืองโรจน์ อนุกรรมการ
9) นายแพทย์ชาญชัย ไตรวารี อนุกรรมการ
10) แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุล อนุกรรมการ
11) นายแพทย์ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ อนุกรรมการ
12) นายแพทย์ธีระ ฤชุตระกูล อนุกรรมการ
13) แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์ อนุกรรมการ
14) นายแพทย์พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ อนุกรรมการ
15) นายแพทย์พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ อนุกรรมการ
16) แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ อนุกรรมการ
17) แพทย์หญิงพัชรี คำวิลัยศักดิ์ อนุกรรมการ
18) แพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา อนุกรรมการ
19) นายแพทย์วิโรจน์ จงกลวัฒนา อนุกรรมการ
20) แพทย์หญิงสมใจ กาญจนาพงศ์กุล อนุกรรมการ
21) นายแพทย์สามารถ ภคกษมา อนุกรรมการ
22) นายแพทย์สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย อนุกรรมการ
23) นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง อนุกรรมการ
24) นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
25) นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ อนุกรรมการ
26) นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย
1) นายแพทย์นพดล ศิริธนารัตนกุล ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์สุภร จันท์จารุณี ที่ปรึกษา
3) นายแพทย์ธีระ ฤชุตระกูล ประธานอนุกรรมการ
4) นายแพทย์เจษฎา บัวบุญนำ อนุกรรมการ
5) นายแพทย์ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา อนุกรรมการ
6) นายแพทย์ชาญชัย ไตรวารี อนุกรรมการ
7) แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุล อนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงธีรยา พัววิไล อนุกรรมการ
9) นายแพทย์สามารถ ภคกษมา อนุกรรมการ
10) นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
11) นายแพทย์ต้นตนัย นำเบญจพล อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายวารสาร
1) นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์ ที่ปรึกษา
3) นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ ที่ปรึกษา
4) แพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการ
5) แพทย์หญิงกาญจนา จันทร์สูง อนุกรรมการ
6) นายแพทย์ชาญชัย ไตรวารี อนุกรรมการ
7) นายแพทย์ต้นตนัย นำเบญจพล อนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์ อนุกรรมการ
9) นายแพทย์บุญชู พงศ์ธนากุล อนุกรรมการ
10) นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์ อนุกรรมการ
11) นายแพทย์ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์ อนุกรรมการ
12) แพทย์หญิงสมใจ กาญจนาพงศ์กุล อนุกรรมการ
13) นายแพทย์สามารถ ภคกษมา อนุกรรมการ
14) นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ อนุกรรมการ
15) ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง อนุกรรมการ
16) นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
17) แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารักษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
1) นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง ประธานอนุกรรมการ
2) แพทย์หญิงกลีบสไบ สรรพกิจ อนุกรรมการ
3) นายแพทย์ต้นตนัย นำเบญจพล อนุกรรมการ
4) แพทย์หญิงบุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ อนุกรรมการ
5) นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์ อนุกรรมการ
6) นายแพทย์ปิยะ รุจกิจยานนท์ อนุกรรมการ
7) นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
8) นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศ
1) นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์รชต ลำกูล ประธานอนุกรรมการ
3) นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์ อนุกรรมการ
4) ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง อนุกรรมการ
5) นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ อนุกรรมการ
6) นายแพทย์ปิติพัฒก์ ชำนาญเวช อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
1) นายแพทย์ไตรโรจน์ ครุธเวโช ที่ปรึกษา
2) แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ที่ปรึกษา
3) นายแพทย์รชต ลำกูล ที่ปรึกษา
4) แพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา ประธานอนุกรรมการ
5) แพทย์หญิงจันทนา ผลประเสริฐ อนุกรรมการ
6) นายแพทย์ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ อนุกรรมการ
7) แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุล อนุกรรมการ
8) นายแพทย์บุญชู พงศ์ธนากุล อนุกรรมการ
9) นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง อนุกรรมการ
10) นายแพทย์พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ อนุกรรมการ
11) นายแพทย์เอกพันธ์ ครุพงศ์ อนุกรรมการ
12) นายแพทย์เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการมะเร็งทางโลหิตวิทยาในผู้ใหญ่
1) นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ ประธานอนุกรรมการ
2) แพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์ อนุกรรมการ
3) นายแพทย์ต้นตนัย นำเบญจพล อนุกรรมการ
4) แพทย์หญิงธีรยา พัววิไล อนุกรรมการ
5) นายแพทย์นพดล ศิริธนารัตนกุล อนุกรรมการ
6) นายแพทย์วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ อนุกรรมการ
7) นายแพทย์สุภร จันท์จารุณี อนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑา อนุกรรมการ
9) นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ อนุกรรมการ
10) นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
11) แพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการมะเร็งในเด็ก
1) แพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาล ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์ไตรโรจน์ ครุธเวโช ที่ปรึกษา
3) นายแพทย์สุรพล เวียงนนท์ ที่ปรึกษา
4) นายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์ ประธานอนุกรรมการ
5) แพทย์หญิงกวิวัณณ์ วีรกุล รองประธานอนุกรรมการ
6) นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง รองประธาน อนุกรรมการ
7) แพทย์หญิงกลีบสไบ สรรพกิจ อนุกรรมการ
8) นายแพทย์เจษฎา บัวบุญนำ อนุกรรมการ
9) แพทย์หญิงชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ อนุกรรมการ
10) นายแพทย์ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ อนุกรรมการ
11) นายแพทย์ปิยะ รุจกิจยานนท์ อนุกรรมการ
12) นายแพทย์รชต ลำกูล อนุกรรมการ
13) แพทย์หญิงลลิตา สาธิตสมิตพงษ์ อนุกรรมการ
14) แพทย์หญิงสมใจ กาญจนาพงศ์กุล อนุกรรมการ
15) นายแพทย์สามารถ ภคกษมา อนุกรรมการ
16) นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ อนุกรรมการ
17) นายแพทย์กมล เผือกเพ็ชร อนุกรรมการและเลขานุการ
18) นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ Thrombosis & Hemostasis
1) แพทย์หญิงสุคนธ์ วิสุทธิพันธ์ ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์วิชัย อติชาตการ ที่ปรึกษา
3) แพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษา
4) นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
5) นายแพทย์ธีระ ฤชุตระกูล ประธานอนุกรรมการ
6) นายแพทย์ชาญชัย ไตรวารี อนุกรรมการ
7) นายแพทย์ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา อนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุล อนุกรรมการ
9) แพทย์หญิงนงนุช สิระชัยนันท์ อนุกรรมการ
10) นายแพทย์นภชาญ เอื้อประเสริฐ อนุกรรมการ
11) นายแพทย์บุญชู พงศ์ธนากุล อนุกรรมการ
12) แพทย์หญิงบุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ อนุกรรมการ
13) แพทย์หญิงพิจิกา จันทราธรรมชาติ อนุกรรมการ
14) แพทย์หญิงพัชรี คำวิลัยศักดิ์ อนุกรรมการ
15) นายแพทย์พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ อนุกรรมการ
16) นายแพทย์รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล อนุกรรมการ
17) แพทย์หญิงสมใจ กาญจนาพงศ์กุล อนุกรรมการ
18) นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
1) แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑา ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล ที่ปรึกษา
3) นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ที่ปรึกษา
4) นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ ประธานอนุกรรมการ
5) แพทย์หญิงกลีบสไบ สรรพกิจ อนุกรรมการ
6) แพทย์หญิงชลลดา เหล่าเรืองโรจน์ อนุกรรมการ
7) นายแพทย์ชินดล วาณิชพงศ์พันธุ์ อนุกรรมการ
8) นายแพทย์ต้นตนัย นำเบญจพล อนุกรรมการ
9) นายแพทย์ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ อนุกรรมการ
10) นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์ อนุกรรมการ
11) นายแพทย์ปิยะ รุจกิจยานนท์ อนุกรรมการ
12) นายแพทย์พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ อนุกรรมการ
13) นายแพทย์พีระพล วอง อนุกรรมการ
14) แพทย์หญิงยุจินดา เล็กตระกูล อนุกรรมการ
15) นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง อนุกรรมการ
16) นายแพทย์สุรพล เวียงนนท์ อนุกรรมการ
17) นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ อนุกรรมการ
18) แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ อนุกรรมการ
19) นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ อนุกรรมการ
20) นายแพทย์เอกพันธ์ ครุพงศ์ อนุกรรมการ
21) นายแพทย์กฤษฏา วุฒิการณ์ อนุกรรมการและอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่
1) นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ ที่ปรึกษา
3) แพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการ
4) นายแพทย์กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ อนุกรรมการ
5) นายแพทย์กฤษฎา วุฒิการณ์ อนุกรรมการ
6) แพทย์หญิงจักราวดี จุฬามณี อนุกรรมการ
7) แพทย์หญิงจันทนา ผลประเสริฐ อนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงจันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ อนุกรรมการ
9) นายแพทย์ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ อนุกรรมการ
10) นายแพทย์ชัชวาล นาคะเกศ อนุกรรมการ
11) แพทย์หญิงธีรยา พัววิไล อนุกรรมการ
12) นายแพทย์ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี อนุกรรมการ
13) แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์ อนุกรรมการ
14) แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารักษ์ อนุกรรมการ
15) นายแพทย์พิรุฬห์ แซ่ลือ อนุกรรมการ
16) นายแพทย์วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ อนุกรรมการ
17) นายแพทย์วีรภัทร โอวัฒนาพานิช อนุกรรมการ
18) แพทย์หญิงสุภาวี แสงบุญ อนุกรรมการ
19) นายแพทย์เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์ อนุกรรมการ
20) นายแพทย์เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง อนุกรรมการ
21) นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ Medical Ethics and Palliative Care
1) แพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาล ที่ปรึกษา
2) แพทย์หญิงวันดี นิงสานนท์ ที่ปรึกษา
3) นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส ที่ปรึกษา
4) นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
5) แพทย์หญิงกวิวัณณ์ วีรกุล ประธานอนุกรรมการ
6) นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล รองประธานอนุกรรมการ
7) แพทย์หญิงกาญจนา จันทร์สูง อนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงจิตติมา ศิริจีระชัย อนุกรรมการ
9) แพทย์หญิงชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ อนุกรรมการ
10) แพทย์หญิงชุษณา ข่ายม่าน อนุกรรมการ
11) แพทย์หญิงณัฐพรทิรา ผลากรกุล อนุกรรมการ
12) แพทย์หญิงณัศวีร์ วัฒนา อนุกรรมการ
13) แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุล อนุกรรมการ
14) แพทย์หญิงนวพร ตันศิริ อนุกรรมการ
15) แพทย์หญิงบุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ อนุกรรมการ
16) แพทย์หญิงพัชรี คำวิลัยศักดิ์ อนุกรรมการ
17) แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ อนุกรรมการ
18) แพทย์หญิงลลิตา สาธิตสมิตพงษ์ อนุกรรมการ
19) นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ อนุกรรมการ
20) แพทย์หญิงธีรยา พัววิไล อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่าย Red cell disorders
1) นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์นพดล ศิริธนารัตนกุล ที่ปรึกษา
3) นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส ประธานอนุกรรมการ
4) นายแพทย์สุภร จันท์จารุณี อนุกรรมการ
5) แพทย์หญิงปราณี สุจริตจันทร์ อนุกรรมการ
6) นายแพทย์บุญชู พงศ์ธนากุล อนุกรรมการ
7) แพทย์หญิงพรพรรณ ศรีพรสวรรค์ อนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงณัฐติยา เตียวตระกูล อนุกรรมการ
9) แพทย์หญิงเดือนธิดา ทรงเดช อนุกรรมการ
10) แพทย์หญิงสุภานัน เลาหสุรโยธิน อนุกรรมการ
11) นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ อนุกรรมการ
12) แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ อนุกรรมการและเลขานุการ