กรรมการสมาคม

คณะกรรมการบริหาร สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

วาระที่ 20 (พ.ศ. 2561-2563)

ที่ปรึกษา แพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาล
แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑา
นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
นายแพทย์วันชัย วนะชิวนาวิน

นายกสมาคม/ ประธานฝ่ายวิชาการ

นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์

อุปนายก

นายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์

เลขาธิการ

นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์

เหรัญญิก

แพทย์หญิงวันดี นิงสานนท์

ประธานฝ่ายวารสาร

แพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์

ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

แพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา

ประธานฝ่ายวิจัย

นายแพทย์ธีระ ฤชุตระกูล

ประธานฝ่ายสารสนเทศ

นายแพทย์รชต ลำกูล

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง

นายทะเบียน

แพทย์หญิงกวิวัณณ์ วีรกุล

ปฏิคม

ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

กรรมการกลาง

นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงจิตติมา ศิริจีระชัย

กรรมการกลาง

นายแพทย์พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
1) นายแพทย์วีระศักดิ์นาวารวงศ์ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์ปัญญาเสกสรรค์ที่ปรึกษา
3) นายแพทย์วิชัยประยูรวิวัฒน์ประธานอนุกรรมการ
4) แพทย์หญิงกวิวัณณ์วีรกุลอนุกรรมการ
5) นายแพทย์กิตติต่อจรัสอนุกรรมการ
6) แพทย์หญิงกลีบสไบสรรพกิจอนุกรรมการ
7) แพทย์หญิงจิตติมาศิริจีระชัยอนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงชลลดาเหล่าเรืองโรจน์อนุกรรมการ
9) นายแพทย์ชาญชัยไตรวารีอนุกรรมการ
10) แพทย์หญิงดารินทร์ซอโสตถิกุลอนุกรรมการ
11) นายแพทย์ธีรชิตโชติสัมพันธ์เจริญอนุกรรมการ
12) นายแพทย์ธีระฤชุตระกูลอนุกรรมการ
13) แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์อนุกรรมการ
14) นายแพทย์พงษ์เทพวิบูลย์จันทร์อนุกรรมการ
15) นายแพทย์พันธุ์เทพอังชัยสุขศิริอนุกรรมการ
16) แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์เจริญขวัญอนุกรรมการ
17) แพทย์หญิงพัชรีคำวิลัยศักดิ์อนุกรรมการ
18) แพทย์หญิงลลิตานรเศรษฐ์ธาดาอนุกรรมการ
19) นายแพทย์วิโรจน์จงกลวัฒนาอนุกรรมการ
20) แพทย์หญิงสมใจกาญจนาพงศ์กุลอนุกรรมการ
21) นายแพทย์สามารถภคกษมาอนุกรรมการ
22) นายแพทย์สนั่นวิสุทธิศักดิ์ชัยอนุกรรมการ
23) นายแพทย์สุรเดชหงส์อิงอนุกรรมการ
24) นายแพทย์อุดมศักดิ์บุญวรเศรษฐ์อนุกรรมการ
25) นายแพทย์อาทิตย์อังกานนท์อนุกรรมการ
26) นายแพทย์พลภัทรโรจน์นครินทร์อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย
1) นายแพทย์นพดลศิริธนารัตนกุลที่ปรึกษา
2) นายแพทย์สุภรจันท์จารุณีที่ปรึกษา
3) นายแพทย์ธีระฤชุตระกูลประธานอนุกรรมการ
4) นายแพทย์เจษฎาบัวบุญนำอนุกรรมการ
5) นายแพทย์ชาตรีชัยอดิศักดิ์โสภาอนุกรรมการ
6) นายแพทย์ชาญชัยไตรวารีอนุกรรมการ
7) แพทย์หญิงดารินทร์ซอโสตถิกุลอนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอนุกรรมการ
9) นายแพทย์สามารถภคกษมาอนุกรรมการ
10) นายแพทย์อุดมศักดิ์บุญวรเศรษฐ์อนุกรรมการ
11) นายแพทย์ต้นตนัยนำเบญจพลอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายวารสาร
1) นายแพทย์วิชัยประยูรวิวัฒน์ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์ปัญญาเสกสรรค์ที่ปรึกษา
3) นายแพทย์พลภัทรโรจน์นครินทร์ที่ปรึกษา
4) แพทย์หญิงจันทราภาศรีสวัสดิ์ประธานอนุกรรมการ
5) แพทย์หญิงกาญจนาจันทร์สูงอนุกรรมการ
6) นายแพทย์ชาญชัยไตรวารีอนุกรรมการ
7) นายแพทย์ต้นตนัยนำเบญจพลอนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์อนุกรรมการ
9) นายแพทย์บุญชูพงศ์ธนากุลอนุกรรมการ
10) นายแพทย์ปิติเตชะวิจิตร์อนุกรรมการ
11) นายแพทย์ยิ่งยงชินธรรมมิตร์อนุกรรมการ
12) แพทย์หญิงสมใจกาญจนาพงศ์กุลอนุกรรมการ
13) นายแพทย์สามารถภคกษมาอนุกรรมการ
14) นายแพทย์อดิศักดิ์ตันติวรวิทย์อนุกรรมการ
15) ดร.อ้อยทิพย์ณ ถลางอนุกรรมการ
16) นายแพทย์อุดมศักดิ์บุญวรเศรษฐ์อนุกรรมการ
17) แพทย์หญิงพิมพ์ใจนิภารักษ์อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
1) นายแพทย์สุรเดชหงส์อิงประธานอนุกรรมการ
2) แพทย์หญิงกลีบสไบสรรพกิจอนุกรรมการ
3) นายแพทย์ต้นตนัยนำเบญจพลอนุกรรมการ
4) แพทย์หญิงบุณฑริกาสุวรรณวิบูลย์อนุกรรมการ
5) นายแพทย์ปิติเตชะวิจิตร์อนุกรรมการ
6) นายแพทย์ปิยะรุจกิจยานนท์อนุกรรมการ
7) นายแพทย์อุดมศักดิ์บุญวรเศรษฐ์อนุกรรมการ
8) นายแพทย์อุษณรัสมิ์อนุรัฐพันธ์อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศ
1) นายแพทย์อาทิตย์อังกานนท์ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์รชตลำกูลประธานอนุกรรมการ
3) นายแพทย์ปิติเตชะวิจิตร์อนุกรรมการ
4) ดร.อ้อยทิพย์ณ ถลางอนุกรรมการ
5) นายแพทย์อุษณรัสมิ์อนุรัฐพันธ์อนุกรรมการ
6) นายแพทย์ปิติพัฒก์ชำนาญเวชอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
1) นายแพทย์ไตรโรจน์ครุธเวโชที่ปรึกษา
2) แพทย์หญิงอุบลวัณณ์จรูญเรืองฤทธิ์ที่ปรึกษา
3) นายแพทย์รชตลำกูลที่ปรึกษา
4) แพทย์หญิงลลิตานรเศรษฐ์ธาดาประธานอนุกรรมการ
5) แพทย์หญิงจันทนาผลประเสริฐอนุกรรมการ
6) นายแพทย์ชินดลวานิชพงษ์พันธุ์อนุกรรมการ
7) แพทย์หญิงดารินทร์ซอโสตถิกุลอนุกรรมการ
8) นายแพทย์บุญชูพงศ์ธนากุลอนุกรรมการ
9) นางสาวปิยนันท์คุ้มครองอนุกรรมการ
10) นายแพทย์พงษ์เทพวิบูลย์จันทร์อนุกรรมการ
11) นายแพทย์เอกพันธ์ครุพงศ์อนุกรรมการ
12) นายแพทย์เอกรัฐรัฐฤทธิ์ธำรงอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการมะเร็งทางโลหิตวิทยาในผู้ใหญ่
1) นายแพทย์อาทิตย์อังกานนท์ประธานอนุกรรมการ
2) แพทย์หญิงจันทราภาศรีสวัสดิ์อนุกรรมการ
3) นายแพทย์ต้นตนัยนำเบญจพลอนุกรรมการ
4) แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอนุกรรมการ
5) นายแพทย์นพดลศิริธนารัตนกุลอนุกรรมการ
6) นายแพทย์วีระศักดิ์นาวารวงศ์อนุกรรมการ
7) นายแพทย์สุภรจันท์จารุณีอนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงแสงสุรีย์จูฑาอนุกรรมการ
9) นายแพทย์อดิศักดิ์ตันติวรวิทย์อนุกรรมการ
10) นายแพทย์อุดมศักดิ์บุญวรเศรษฐ์อนุกรรมการ
11) แพทย์หญิงลลิตานรเศรษฐ์ธาดาอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการมะเร็งในเด็ก
1) แพทย์หญิงทิพย์ศรีไพศาลที่ปรึกษา
2) นายแพทย์ไตรโรจน์ครุธเวโชที่ปรึกษา
3) นายแพทย์สุรพลเวียงนนท์ที่ปรึกษา
4) นายแพทย์ปัญญาเสกสรรค์ประธานอนุกรรมการ
5) แพทย์หญิงกวิวัณณ์วีรกุลรองประธานอนุกรรมการ
6) นายแพทย์สุรเดชหงส์อิงรองประธาน อนุกรรมการ
7) แพทย์หญิงกลีบสไบสรรพกิจอนุกรรมการ
8) นายแพทย์เจษฎาบัวบุญนำอนุกรรมการ
9) แพทย์หญิงชาลินีมนต์เสรีนุสรณ์อนุกรรมการ
10) นายแพทย์ธีรชิตโชติสัมพันธ์เจริญอนุกรรมการ
11) นายแพทย์ปิยะรุจกิจยานนท์อนุกรรมการ
12) นายแพทย์รชตลำกูลอนุกรรมการ
13) แพทย์หญิงลลิตาสาธิตสมิตพงษ์อนุกรรมการ
14) แพทย์หญิงสมใจกาญจนาพงศ์กุลอนุกรรมการ
15) นายแพทย์สามารถภคกษมาอนุกรรมการ
16) นายแพทย์อุษณรัสมิ์อนุรัฐพันธ์อนุกรรมการ
17) นายแพทย์กมลเผือกเพ็ชรอนุกรรมการและเลขานุการ
18) นายแพทย์ปิติเตชะวิจิตร์อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ Thrombosis & Hemostasis
1) แพทย์หญิงสุคนธ์วิสุทธิพันธ์ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์วิชัยอติชาตการที่ปรึกษา
3) แพทย์หญิงอำไพวรรณจวนสัมฤทธิ์ที่ปรึกษา
4) นายแพทย์วิชัยประยูรวิวัฒน์ที่ปรึกษา
5) นายแพทย์ธีระฤชุตระกูลประธานอนุกรรมการ
6) นายแพทย์ชาญชัยไตรวารีอนุกรรมการ
7) นายแพทย์ชาตรีชัยอดิศักดิ์โสภาอนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงดารินทร์ซอโสตถิกุลอนุกรรมการ
9) แพทย์หญิงนงนุชสิระชัยนันท์อนุกรรมการ
10) นายแพทย์นภชาญเอื้อประเสริฐอนุกรรมการ
11) นายแพทย์บุญชูพงศ์ธนากุลอนุกรรมการ
12) แพทย์หญิงบุณฑริกาสุวรรณวิบูลย์อนุกรรมการ
13) แพทย์หญิงพิจิกาจันทราธรรมชาติอนุกรรมการ
14) แพทย์หญิงพัชรีคำวิลัยศักดิ์อนุกรรมการ
15) นายแพทย์พันธุ์เทพอังชัยสุขศิริอนุกรรมการ
16) นายแพทย์รุ่งโรจณ์เนตรศิรินิลกุลอนุกรรมการ
17) แพทย์หญิงสมใจกาญจนาพงศ์กุลอนุกรรมการ
18) นายแพทย์พลภัทรโรจน์นครินทร์อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
1) แพทย์หญิงแสงสุรีย์จูฑาที่ปรึกษา
2) นายแพทย์สุรพลอิสรไกรศีลที่ปรึกษา
3) นายแพทย์ธานินทร์อินทรกำธรชัยที่ปรึกษา
4) นายแพทย์อุดมศักดิ์บุญวรเศรษฐ์ประธานอนุกรรมการ
5) แพทย์หญิงกลีบสไบสรรพกิจอนุกรรมการ
6) แพทย์หญิงชลลดาเหล่าเรืองโรจน์อนุกรรมการ
7) นายแพทย์ชินดลวาณิชพงศ์พันธุ์อนุกรรมการ
8) นายแพทย์ต้นตนัยนำเบญจพลอนุกรรมการ
9) นายแพทย์ธีรชิตโชติสัมพันธ์เจริญอนุกรรมการ
10) นายแพทย์ปิติเตชะวิจิตร์อนุกรรมการ
11) นายแพทย์ปิยะรุจกิจยานนท์อนุกรรมการ
12) นายแพทย์พงษ์เทพวิบูลย์จันทร์อนุกรรมการ
13) นายแพทย์พีระพลวองอนุกรรมการ
14) แพทย์หญิงยุจินดาเล็กตระกูลอนุกรรมการ
15) นายแพทย์สุรเดชหงส์อิงอนุกรรมการ
16) นายแพทย์สุรพลเวียงนนท์อนุกรรมการ
17) นายแพทย์อดิศักดิ์ตันติวรวิทย์อนุกรรมการ
18) แพทย์หญิงอุบลวัณณ์จรูญเรืองฤทธิ์อนุกรรมการ
19) นายแพทย์อุษณรัสมิ์อนุรัฐพันธ์อนุกรรมการ
20) นายแพทย์เอกพันธ์ครุพงศ์อนุกรรมการ
21) นายแพทย์กฤษฏาวุฒิการณ์อนุกรรมการและอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่
1) นายแพทย์วิชัยประยูรวิวัฒน์ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์อาทิตย์อังกานนท์ที่ปรึกษา
3) แพทย์หญิงจันทราภาศรีสวัสดิ์ประธานอนุกรรมการ
4) นายแพทย์กานดิษฎ์ประยงค์รัตน์อนุกรรมการ
5) นายแพทย์กฤษฎาวุฒิการณ์อนุกรรมการ
6) แพทย์หญิงจักราวดีจุฬามณีอนุกรรมการ
7) แพทย์หญิงจันทนาผลประเสริฐอนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงจันทิญาจันทร์สว่างภูวนะอนุกรรมการ
9) นายแพทย์ชินดลวานิชพงษ์พันธุ์อนุกรรมการ
10) นายแพทย์ชัชวาลนาคะเกศอนุกรรมการ
11) แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอนุกรรมการ
12) นายแพทย์ธนาวัฒก์รัตนธรรมเมธีอนุกรรมการ
13) แพทย์หญิงนงลักษณ์คณิตทรัพย์อนุกรรมการ
14) แพทย์หญิงพิมพ์ใจนิภารักษ์อนุกรรมการ
15) นายแพทย์พิรุฬห์แซ่ลืออนุกรรมการ
16) นายแพทย์วศิเทพลิ้มวรพิทักษ์อนุกรรมการ
17) นายแพทย์วีรภัทรโอวัฒนาพานิชอนุกรรมการ
18) แพทย์หญิงสุภาวีแสงบุญอนุกรรมการ
19) นายแพทย์เอกพลอัจฉริยะประสิทธิ์อนุกรรมการ
20) นายแพทย์เอกรัฐรัฐฤทธิ์ธำรงอนุกรรมการ
21) นายแพทย์อดิศักดิ์ตันติวรวิทย์อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ Medical Ethics and Palliative Care
1) แพทย์หญิงทิพย์ศรีไพศาลที่ปรึกษา
2) แพทย์หญิงวันดีนิงสานนท์ที่ปรึกษา
3) นายแสวงบุญเฉลิมวิภาสที่ปรึกษา
4) นายแพทย์วิชัยประยูรวิวัฒน์ที่ปรึกษา
5) แพทย์หญิงกวิวัณณ์วีรกุลประธานอนุกรรมการ
6) นายแพทย์อานุภาพเลขะกุลรองประธานอนุกรรมการ
7) แพทย์หญิงกาญจนาจันทร์สูงอนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงจิตติมาศิริจีระชัยอนุกรรมการ
9) แพทย์หญิงชาลินีมนต์เสรีนุสรณ์อนุกรรมการ
10) แพทย์หญิงชุษณาข่ายม่านอนุกรรมการ
11) แพทย์หญิงณัฐพรทิราผลากรกุลอนุกรรมการ
12) แพทย์หญิงณัศวีร์วัฒนาอนุกรรมการ
13) แพทย์หญิงดารินทร์ซอโสตถิกุลอนุกรรมการ
14) แพทย์หญิงนวพรตันศิริอนุกรรมการ
15) แพทย์หญิงบุณฑริกาสุวรรณวิบูลย์อนุกรรมการ
16) แพทย์หญิงพัชรีคำวิลัยศักดิ์อนุกรรมการ
17) แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์เจริญขวัญอนุกรรมการ
18) แพทย์หญิงลลิตาสาธิตสมิตพงษ์อนุกรรมการ
19) นายแพทย์อดิศักดิ์ตันติวรวิทย์อนุกรรมการ
20) แพทย์หญิงธีรยาพัววิไลอนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่าย Red cell disorders
1) นายแพทย์วิชัยประยูรวิวัฒน์ที่ปรึกษา
2) นายแพทย์นพดลศิริธนารัตนกุลที่ปรึกษา
3) นายแพทย์กิตติต่อจรัสประธานอนุกรรมการ
4) นายแพทย์สุภรจันท์จารุณีอนุกรรมการ
5) แพทย์หญิงปราณีสุจริตจันทร์อนุกรรมการ
6) นายแพทย์บุญชูพงศ์ธนากุลอนุกรรมการ
7) แพทย์หญิงพรพรรณศรีพรสวรรค์อนุกรรมการ
8) แพทย์หญิงณัฐติยาเตียวตระกูลอนุกรรมการ
9) แพทย์หญิงเดือนธิดาทรงเดชอนุกรรมการ
10) แพทย์หญิงสุภานันเลาหสุรโยธินอนุกรรมการ
11) นายแพทย์อดิศักดิ์ตันติวรวิทย์อนุกรรมการ
12) แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์เจริญขวัญอนุกรรมการและเลขานุการ