วารสาร

จุลสารสมาคมโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ฉบับที่ 1/2556 Volume 1, No Year 2013 Month มีนาคมที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977