ข่าวและกิจกรรม

Interhospital Hematology Comference วันศุกร์ที่  16 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977