ข่าวและกิจกรรม

รูปภาพผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อหนังสืออนุมัติ  และ  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ (ประจำปี 2556)

รูปภาพผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อหนังสืออนุมัติ  และ  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมสาขาอายุศาสตร์โรคเลือด และคณะอนุกรรมการฝึกอบรม และ สอบฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ประจำปี 2556