ข่าวและกิจกรรม

รูปภาพผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อหนังสืออนุมัติ  และ  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ (ประจำปี 2556)

รูปภาพผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อหนังสืออนุมัติ  และ  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมสาขาอายุศาสตร์โรคเลือด และคณะอนุกรรมการฝึกอบรม และ สอบฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ประจำปี 2556

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977