ข่าวและกิจกรรม

Inter-Hospital Conference Pediatric Hematology Oncology

Inter-Hospital Conference Pediatric Hematology Oncology  ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555  วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977