ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคา 2555 เวลา 9.00 - 12.00 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977