ข่าวและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญ  แพทย์ประจำบ้าน,แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ....


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977