ข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 17 (พ.ศ. 2555-2557)