ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 40 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 40

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

Rational uses of drugs in hematology

1-3 ธค 54 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน