ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 40 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 40

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

Rational uses of drugs in hematology

1-3 ธค 54 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977