ข่าวและกิจกรรม

Due to the current flooding situation in Bangkok and nearby provinces, the Thai Society of Hematology has to postpone the GVHD Symposium, January 7-8, 2012.  

Due to the current flooding situation in Bangkok and nearby provinces, the Thai Society of Hematology has to postpone the GVHD Symposium, January 7-8, 2012.  
The new schedule of the event will be announced soon.
                  
                                                                            Thank you.
                                                           The Thai Society of Hematology
  


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977