ข่าวและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิง สุดสาคร ตู้จินดา

เนื่องในมงคลวาร 90 ปี

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554

เวลา 09.00 -13.45 น.

ณ ห้องสยามมงกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย

กำหนดการ

09.00 - 10.00 น.     ลงทะเบียน

10.00 - 10.10 น.     นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงาน

10.10 - 10.25 น.     วีดีทัศน์อัตชีวประวัติ

10.25 - 10.45 น.     ปาฐกถา "จากด่วงใจด้วยรักและผูกผัน" โดย ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ

10.45 - 11.30 น.     กล่าวแสดงมุทิตาจิต

                                 *    แพทย์หญิง เพทาย  แม้นสุวรรณ

                                 *    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

                                 *    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ วินัย สุวัตถี

                                 *    แพทย์หญิง เรณู ศรีสมิต

                                 *    คุณสายพิณ พหลโยธิน

11.30 - 11.45 น.     ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิง สุดสาคร ตู้จินดา กล่าวขอบคุณ

11.45 - 12.30 น.     คณาจารย์ ศิษย์ และแขกผู้มีเกียรติแสดงมุทิตาจิต

12.30 - 13.45 น.     รับประทานอาหารกลางวัน (โต๊ะจีน)


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977