ข่าวและกิจกรรม

การเลือกตั้งตำแหน่งนายกและกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่23(มีนาคม2567-มีนาคม2569)

download เอกสาร

1. กำหนดการการเลือกตั้ง Click

2. ใบสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย Click

3. ใบรับรองการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย Click

4. ข้อบังคับของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย Click

5. Link vote Click


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977