ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยา ครั้งที่ 62

                              
 
 
Download
ใบลงทะเบียน
ใบจองบูธ
กำหนดการงานประชุมวิชาการกลางปี
โปรแกรมทัศนศึกษา

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977