ข่าวและกิจกรรม

การเผชิญความตายอย่างสงบ

เนื่องด้วยคณะอนุกรรมการ Medical Ethics & Palliative Care สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
จะจัดอบรมการเผชิญความตายอย่างสงบ

ในวันที่ 6-8 มกราคม 2566
ณ เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ 
รีสอร์ท ศาลายา นครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาฯ
มีความเข้าใจในเรื่องของการเผชิญความตาย ตลอดจนเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และการดำรงชีวิตที่มีความสุข

ในการนี้ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมอบรม โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าที่พักระหว่างการอบรม แต่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 30 ท่าน 

Download

1. กำหนดการอบรม

2. จดหมายเชิญสมาชิกสามัญ


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977