ข่าวและกิจกรรม

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคเลือด ปี 66 รอบที่ 1 

วิธีการสมัครและการส่งเอกสาร

รับสมัครตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครฯ ลงข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์แพทยสภา: http://www.tmc.or.th/tcgme และจัดทำใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,400 บาท ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุญาตให้บันทึกและแนบเฉพาะไฟล์สกุล .pdf โดยตั้งชื่อแต่ละเอกสารพร้อมชื่อนามสกุล ส่งมายังอีเมล: umtsh23@gmail.com ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565

 

*ทั้งนี้กรุณาลงรหัสให้ถูกต้อง*

อย122  แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

อย322 (เข้าปี 2) แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

 

การชำระเงินค่าสมัคร 1,400 บาท

โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

ชื่อบัญชี "สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย"

เลขที่บัญชี 026-413189-7

 

นอกจากนี้แล้ว สำหรับสถาบันที่มีความประสงค์จะรับแพทย์อายุรศาสตร์ปีสุดท้ายเข้าฝึกอบรม กรณีระบบล็อก ต้องให้แพทย์อายุรศาสตร์ฯ กรอกแบบฟอร์มใบคำขอปลดล็อกที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติการปลอดภาระทุนก่อนปลดล็อกให้กรอกใบสมัครได้ และส่งไปที่อีเมล : rcpt.fellow2566@gmail.com

 

เอกสาร Download

1) ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ฯ ปี 2566 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

2) ตำแหน่งการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ก ปี 2566

3) ใบคำขอปลดล็อกเพื่อสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประเภท 3 ยืนยันปลอดภาระทุน


สอบถามเพิ่มเติม:คุณพนัชกร บ่อทอง โทร. 0-2716-5977/ 095-9456691


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977