ข่าวและกิจกรรม

ประชาพิจารณ์ - แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ขอเชิญสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมประชาพิจารณ์

ร่างแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

โดยในปี 2565 นี้ทำการปรับปรงแนวทางเวชปฏิบัติฯ ทั้งสิ้น 15 เรื่องย่อย ดังต่อไปนี้

บทนำ      Download

บทที่ 1    Evaluation และ Response Assessment Download

บทที่ 2    Hodgkin lymphoma Download

บทที่ 3    Chronical Lymphocytic Leukemia และ Small Lymphocytic Lymphoma Download

บทที่ 4    Follicular Lymphoma Download

บทที่ 5    Lymphoplasmacytic Lymphoma Download

บทที่ 6    Marginal Zone Lymphoma Download

บทที่ 7    Diffuse Large B-Cell Lymphoma Download

บทที่ 8    Mantle Cell Lymphoma Download

บทที่ 9    Primary Mediastinal B-Cell Lymphoma and other High Grade B-Cell Lymphomas Download

บทที่ 10   Burkitt Lymphoma Download

บทที่ 11   Peripheral T-cell Lymphoma Download

บทที่ 12   Extranodal NK/T-cell Lymphoma Download

บทที่ 13   Primary CNS Lymphoma Download

บทที่ 14   Primary Cutaneous Lymphoma Download

บทที่ 15   HIV related lymphoma Download

ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมส่งความเห็นมาที่ Click

ระหว่างวันที่ 8 ถึง 23 กันยายน 2565


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977