ข่าวและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญสมาชิกอายุรแพทย์เข้าร่วมโครงการสรรหาสมาชิกอายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิ
โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครฯ สามารถส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล chanthima.rcpt@gmail.com
เพื่อให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้

1) Poster Masterly Fellow of The Royal College of Physicians of Thailand (MFRCPT) Download
2) ระเบียบว่าด้วยคุณสมับติและเกณฑ์การคัดเลือก Download
3) ใบสมัครสมาชิกอายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิ Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977