ข่าวและกิจกรรม

ประชาพิจารณ์ร่างแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรค Thrombosis & Hemostasis

ขอเชิญสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมประชาพิจารณ์

ร่างแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรค Thrombosis & Hemostasis

 

โดยในปี 2565 นี้ทำการปรับปรงแนวทางการวินิจฉัยฯ ทั้งสิ้น 7 เรื่องย่อย ดังต่อไปนี้

1. Immune Thrombocytopenia (ITP) in Children Download

2. Immune Thrombocytopenia (ITP) in Adult  Download

3. Venous Thromboembolism (VTE) in Children Download

4. Venous Thromboembolism (VTE) in Adult Download

5. Hemophilia and von Willebrand Disease Download

6. Cancer Associated with Thrombosis Download

7. Management of Bleedings in Patients Taking Direct Oral Anticoagulants Download

 

สามารถร่วมส่งความเห็นของท่านส่งมาที่ publichearing@tsh.or.th

ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม ถึง 15 เมษายน 2565

หมายเหตุ โปรดระบุ เรื่อง เลขหน้า และ บรรทัด เพื่อความสะดวกในการติดตาม


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977