ข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการเลือกตั้ง กรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 22 (มีนาคม 2565 - มีนาคม 2567)ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977