ข่าวและกิจกรรม

การเลือกตั้งตำแหน่งนายกและกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาชิกสมาคมฯ ประเภทสามัญ ท่านใดประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการบริหาร สลท. วาระที่ 22 พ.ศ. 2565-2567

 
จะต้องยื่นเอกสารสมัครรับเลือกตั้ง มายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.
Download เอกสารตามลิ้งค์ด้านล่าง
 
และการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง e-voting
สมาชิกสามัญ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ จะต้องลงทะเบียน
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565  เช่นเดียวกัน คลิ๊ก เพื่อลงทะเบียน 

Download

จดหมายแจ้งสมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งระบบออนไลน์
ใบสมัครรับเลือกตั้ง

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977