ข่าวและกิจกรรม

World Thrombosis Day โรค COVID-19 และการเกิดลิ่มเลือด

 
หน่วยโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชมรม Thrombosis and Haemostasis
และ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ขอเชิญเพทย์ พยาบาล บุคลากร นักศึกษาแพทย์ และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมประชุมวิชาการ World Thrombosis Day โรค COVID-19 และการเกิดลิ่มเลือด
ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 8.45 - 11.30 น.
ภาคประชาชนสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
รับชมได้ที่ Facebook เพจ Instant Hematology https://www.facebook.com/PMK.Hematology
ผู้ดำเนินรายการ นพ.ปณชัย ศิลป์สัมฤทธิ์
08.45 -09.00 เปิดงาน
09.00 -09.20 วัคซีนสำหรับป้องกันโควิด 19 โดย พ.ต.นพ.วรพงษ์ นาสมทรง
09.20 -09.30 ถาม-ตอบ
09.30 - 10.00 โควิดกับการเกิดลิ่มเลือด โดย ผศ.นพ.ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา
10.00 - 10.15 ถาม-ตอบ
10.15 - 10.45 วัคซีนโควิดกับการเกิดลิ่มเลือด โดย รศ.นพ.นกชาญ เอื้อประเสริฐ
10.45 - 11.00 ถาม-ตอบ
11.00 -11.20 ลิ่มเลือดอุดตันในเด็ก โดย รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
11.20 - 11.30 ถาม-ตอบ
ภาคบุคลากรทางการแพทย์
รับชมผ่านระบบ Zoom webinar
ไม่มีค่าลงทะเบียนในการรับชม
ลงทะเบียนที่
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_erDrlciAQFOVGf4Cm4VEDw
ผู้ดำเนินรายการ นพ.รัฐพันธ์ ละมูล
 
08.45 - 09.00 เปิดงาน
09.00 - 09.20 วัคซีนสำหรับป้องกันโควิด 19 โดย พ.ท.นพ.วรวงศ์ ชื่นสุวรรณ
09.20 - 09.30 ถาม-ตอบ
09.30 - 10.00 Thromboprophylaxis in COVID-19 โดย พญ.พิจิกา จันทราธรรมชาติ
10.00 - 10.15 ถาม-ตอบ
10.15 - 10.45 Hematologic complications from COVID vaccine โดย ผศ.นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์
10.45 - 11.00 ถาม-ตอบ
11.00 - 11.20 Thrombosis in pediatric patients โดย ศ.พญ.นงนุช สิระชัยนันท์
11.20 - 11.30 ถาม-ตอบ

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977