ข่าวและกิจกรรม

การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1

  การรับสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขา

  อายุรศาสตร์โรคเลือด ปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1

 

 

วิธีการสมัครและการส่งเอกสาร

 

รับสมัครตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครฯ ลงข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์แพทยสภา : http://www.tmc.or.th/tcgme  และจัดทำใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,400 บาท ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุญาตให้บันทึกและแนบเฉพาะไฟล์สกุล .pdf โดยตั้งชื่อแต่ละเอกสารพร้อมชื่อนามสกุล ส่งมายังอีเมล: umtsh23@gmail.com ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564

*ทั้งนี้กรุณาลงรหัสให้ถูกต้อง*

  • อย122  แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
  • อย322  (เข้าปี 2) แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

กรณีผู้สมัครฯ ที่มีต้นสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ โรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป จะสามารถดาวโหลดหนังสือขออนุมัติต้นสังกัด ตามลิงค์นี้เท่านั้น : https://icpird.moph.go.th/resident/
(เนื่องจากหนังสืออนุมัติต้นสังกัดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป ทางแพทยสภาจะไม่รับรอง)

การชำระเงินค่าสมัคร 1,400 บาท

โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี "สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย" เลขที่บัญชี 026-413189-7

เอกสาร Download

1) ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ฯ ปี 2565 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ Click

2) ตำแหน่งการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน แผน ก ปี 2565 Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:คุณศรีปัญจ์ บ่อทอง โทร. 0-2716-5977-8/ 095-9456691


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977