ข่าวและกิจกรรม

แนวทางสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีโรคทางโลหิตวิทยา นอกสถานพยาบาล


เพิ่มเติม click


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977