ข่าวและกิจกรรม

แนวทางในการดูแลผู้ป่วยเปราะบางและผู้ป่วยในช่วงโควิด-19

ด้วยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ได้นำส่งแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเปราะบางและผู้ป่วยในช่วงโควิด-19
 
มายังราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ ต่อไป
 
Click

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977