ข่าวและกิจกรรม

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 64 ของประเทศไทย

ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการให้วัคซีนโควิด 19 จากราชวิทยาลัยแพทย์ฯ สมาคมวิชาชีพเวชกรรม คณาจารย์โรงเรียนแพทย์ ตลอดจน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยจัดทำเป็นหนังสือ “แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 64 ของประเทศไทย”  ซึ่งถือเป็นฉบับแรกสำหรับการปฎิบัติงานการให้วัคซีนในช่วงต้นนั้น

ทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ พิจารณาแล้ว หนังสือแนวทางดังกล่าว มีความสมบูรณ์ของเนื้อหา ทั้งนี้เพื่อลดการออกประกาศ/แนวทางของผู้เชี่ยวชาญสมาคมวิชาชีพในอนุสาขาทางอายุรศาสตร์ เกี่ยวกับการให้วัคซีน โควิด 19 และป้องกันการสับสนของแหล่งข้อมูลต่างๆ

สามารถอ่านและ Download ได้ที่ https://online.pubhtml5.com/nqwl/vxcg/#p=1


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977