ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 57 

วันที่ 7-10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ Theme:  "Hematology 2021: A New Normal Era Unfolding"

Download

กำหนดการประชุมวิชาการ Update 2020NOV18

ใบลงทะเบียน

ใบแสดงความจำนงสนับสนุนกิจกรรม


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977