ข่าวและกิจกรรม

ประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 6

ประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 6 28 สิงหาคม 2553

 

ภาพเปิดงานและผู้บรรยาย

 

ภาพบรรยากาศ


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977