ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 56

Download cornor 

กำหนดการ

ใบลงทะเบียน 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977