ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 56

Download cornor 

กำหนดการ

ใบลงทะเบียน 

Abstract Submission Form (word version / PDF version)

ใบแสดงความจำนงขอออกบูธ และสนับสนุนกิจกรรม(word version/ PDF version)