ข่าวและกิจกรรม

 2020 KSH International Conference & 61st Annual Meeting

โดย the Korean Society of Hematology (KSH)

12-14 มีนาคม 2563 ณ กรุงโซล ประเททศเกาหลี

ข้อมูลเพิ่มเติม Click ICKSH 2020 homepage

For travel grant click

Note Abstract Submission & Early-bird Registration is now available online The ICKSH 2020 organizing committee invites all individuals to submit abstracts by December 27, 2019. All accepted abstracts will be presented as oral or poster in a designated session. Presenters from your country can apply for travel grants and receive USD$1000 or 1500 for their travel expenses. Participants are advised to register in advance by February 15, 2020, to receive the Early Registration discount.


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977