ข่าวและกิจกรรม

“รางวัลโลหิตแพทย์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563

           สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยได้ริเริ่มตั้ง “รางวัลโลหิตแพทย์ดีเด่น” เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่โลหิตแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านโลหิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ มีความดีเด่นด้านจริยธรรมและประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนให้พัฒนางานก้าวหน้าขึ้นไปในอนาคต และเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในด้านนี้อย่างทั่วถึง

            โดยสมาคมฯ จะประกาศรางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี และในปี พ.ศ. 2563 จะเป็นปีแรกของการประกาศรางวัล

            ในการนี้สมาคมฯ ใคร่ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ (download ระเบียบการฯ) และสมควรได้รับ “รางวัลโลหิตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2563” มายังสมาคมฯ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม (download แบบฟอร์ม) และส่งกลับสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยทางไปรษณีย์  หรืออีเมล umtsh23@gmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เพื่อที่คณะอนุกรรมการ “รางวัลโลหิตแพทย์ดีเด่น” จะได้ทำการคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดจากรายชื่อที่มีการเสนอเข้ามาให้เป็นโลหิตแพทย์ดีเด่น


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977