ข่าวและกิจกรรม

การประชุมวิชาการ 13th TLSG Educational Course เรื่อง “Update in Lymphoma” ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977