ข่าวและกิจกรรม

โปรแกรมทัศนศึกษา: ปีนัง-เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์

มุม Download

รายละเอียดทัศนศึกษา

ใบลงทะเบียน


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977