ข่าวและกิจกรรม

Highlights of Past EHA (HOPE) Asia 2019 August 23-25, 2019, Kolkata, India

Highlights of Past EHA (HOPE) Asia 2019

EHA is coming to Kolkata for the 1st edition of the Highlights of Past EHA (HOPE) Asia 2019. The meeting is organized in partnership with regional and national societies in Asia.

Dates: August 23-25, 2019
Location: Kolkata, India

for more informtion click


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977