ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรมสัญจรให้ความรู้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาค - พื้นที่ภาคใต้ 

แสดงความจำนงเข้าร่วมการอบรม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

ที่ คุณหนึ่งฤทัย จ่าทอง กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์  075-340250 ต่อ 7200,  089-3902984  โทรสาร  075-343066

อีเมล  onenherng.123@gmail.com

Download corner

หนังสือโครงการ

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ