ข่าวและกิจกรรม

Imatinib as a Paradigm of Targeted Therapies

Prof. Brian J. Druker, MD. ผู้อำนวยการ OHSU Knight Cancer Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้มีผลงานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย จนเป็นผู้นำในการพัฒนายาต้นแบบ Imatinib เพื่อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Chronic myeloid leukemia ได้ให้เกียรติสมาคมโลหิตฯ ในการรับเชิญมาบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “Imatinib as a Paradigm of Targeted Therapies” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑา ร่วมเป็น Moderator
ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.00–15.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

จึงได้เชิญชวนสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด สมาชิกสามารถตอบรับโดยการ fax ใบตอบรับกลับมาที่สมาคมโลหิต


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977