ข่าวและกิจกรรม

the 2019 Highlights of ASH in Asia-Pacific

February 23-24, 2019

@ Centara Grand & Bangkok Convention Centre
 
Please visit our website for the scientific program and
early registration at www.hematology.org.
 

Key Registration Dates and Deadlines

Early-Bird Registration Advance Registration Late/On-Site Registration
October 18, 2018 - November 16, 2018 November 17, 2018 - February 1, 2019 February 2 - 24, 2018
 

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977