ข่าวและกิจกรรม

The 12th TLSG Educational Course “Difficult-to-Manage Lymphomas: A Case-Oriented Approach”

22-23 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

เวลา

ห้องประชุม: โลตัสสวีท 1-4

 

08.30-09.15

ประธาน: นพ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์      เลขานุการ: พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์

Tanomsri Srichaikul Honorary Lecture

 • Molecular pathology in malignant lymphoma Download

        นพ. สัญญา สุขพณิชนันท์

09.15-10.00

Session: Difficult-to-diagnose cases

A 30-year-old man with generalized cutaneous plaques and nodules

            นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์ Download

            นพ. สัญญา สุขพณิชนันท์ Download

10.00-10.30

Coffee Break

 

10.30-11.15

 

 

11.15-12.00

Session: Difficult-to-diagnose case (continued)

 • A 58-year-old man with vertigo

         นพ. ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี Download

         นพ. ชรินทร์ ยาอินทร์

 • A 75-year-old man with wax and wane lymphadenopathy and eosinophilia

นพ. กฤษฎา วุฒิการณ์ Download

นพ. ธรรมธร อาศนะเสน Download

12.00-1300

Luncheon Symposium I: (Supported by Roche)

“Management of relapsed/refractory of DLBCL in the novel agent era”

ผู้ดำเนินรายการ: นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

วิทยากร: นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์

 

13.00-14.00

Luncheon Symposium II: (Supported by Takeda)

“Brentuximab Vedotin in Management of R/R HL Cases”

ผู้ดำเนินรายการ: นพ.สุภร จันท์จารุณี

วิทยากร: นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

             นพ. เอกพันธ์ ครุพงศ์

 

เวลา

ห้องประชุม: โลตัสสวีท 1-4

ห้องประชุม: โลตัสสวีท 10

 

14.00-14.30

 

 

14.30-15.00

Session: Difficult-to-treat cases

 • A 60-year-oldman with hepatosplenic      T-cell lymphoma

    นพ. กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์

 • A 50-year-old man with multiple relapsed follicular lymphoma

    นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

Session: Difficult-to-diagnose cases

By Thai Hematopathologists Group

 • นพ. ไพศาล บุญสะกันต์
 • พญ. นารี วรรณิสสร DownloadDownload2
 • นพ. ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา

15.00-15.30

Coffee Break

เวลา

ห้องประชุม: โลตัสสวีท 1-4

ห้องประชุม: โลตัสสวีท 10

 

15.30-16.00

 

16.00-16.30

Session: Difficult-to-treat cases (continued)

 • A 56-year-old woman with complete heart block

    นพ. เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง Download

 • A 20-year-old woman with large pelvic mass

นพ. สุภร จันท์จารุณี

Session: Difficult-to-diagnose cases (continued)

By Thai Hematopathologists Group

 • นพ. ไพศาล บุญสะกันต์
 • พญ. นารี วรรณิสสร
 • นพ. ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา

16.30-18.00

Dinner Symposium: (Supported by BMS)

“Evolving Therapy in the Hodgkin Lymphoma Treatment Landscape”

ประธานร่วม: พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์

วิทยากร: นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์

 

 

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

 

เวลา

ห้องประชุม: โลตัสสวีท 1-4

ห้องประชุม: โลตัสสวีท 10 

 

09.00-10.30

Session:  Headliness in lymphoma

ผู้ดำเนินรายการ:  นพ. ธัญญพงษ์ ณ นคร

วิทยากร: พญ. กาญจนา จันทร์สูง

            นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์

            พญ. ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา

            นพ. ต้นตนัย นำเบญจพล

Session: How to handle difficult cases in lymphoma diagnosis

By Thai Hematopathologists Group

 • นพ. สัญญา สุขพณิชนันท์ Download

10.30-11.00

Coffee break/ Exhibition

11.00-12.00

Special Session

“When doctors got lymphoma: First-hand experiences”

ผู้ดำเนินรายการ: นพ. ธานินทร์ อินทรกำธรชัย

วิทยากร:  นพ. สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม

             พญ.วังก์สุข วิทยาปัญญานนท์

12.00-13.00

Luncheon Symposium III:  (Supported by MSD)

“The role of PD-1 checkpoint inhibitors for the treatment of lymphoma”

ผู้ดำเนินรายการ: นพ.สุภร จันท์จารุณี

วิทยากร: Dr.Robin Gasiorowski   (Australia)

 

13.00-14.00

Luncheon SymposiumIV: (Supported by Janssen-Cilag)

“Evolving treatment paradigms for CLL”

ผู้ดำเนินรายการ : นพ.สุภร จันท์จารุณี

วิทยากร : Dr. Stephen Mulligan  (Australia)