ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี 2553 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมแลนมาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี 2553 
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2553 
ณ โรงแรมแลนมาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

 

          

          

          

          

          

          

          

          


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977