ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี 2553 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมแลนมาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี 2553 
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2553 
ณ โรงแรมแลนมาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ