ข่าวและกิจกรรม

InterhospitalHematology Conference

สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับ

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วม

 

InterhospitalHematology Conference

 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561  เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมรจิต บุรี ชั้น 7 อาคาร 1

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

และเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

  Case  1  :  A 73-year-old-woman with neck mass for 3 months

 

  Case  2  :  A 61 year-old woman with facial numbness


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977