ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 14

ขอเชิญแพทย์ และ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมงาน

ประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 14

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์ใหม่ฯ

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

08.50 - 09.00 น.

กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

กล่าวเปิดงานประชุมโดย นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

09.00 - 09.30 น.

Approach to anemia

          พญ.ชลลดา เหล่าเรืองโรจน์ Download

09.30 – 10.00 น.

Approach to bleeding disorders

          พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล Download

10.00 – 10.30 น.

Approach to thrombosis

          นพ.ธีระ ฤชุตระกูล Download

10.30 – 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 11.30 น.

Thalassemia

          นพ.กิตติ ต่อจรัส Download

11.30 – 12.00 น.

Hematologic changes in systemic diseases

          พญ.จิตติมา ศิริจีระชัย Download

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.

Hematologic emergencies

          นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ Download

13.30 – 14.00 น.

Rational use of blood components

          นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา Download

14.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.00 น.

Case discussion:ผู้ป่วยผู้ใหญ่

          ผู้นำเสนอ – พญ.ธิรยา เอกบุญยืน

          ผู้อภิปราย – นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์

Case discussion: ผู้ป่วยเด็ก

          ผู้นำเสนอ – นพ.ปกป้อง ณ สงขลา

          ผู้อภิปราย – นพ.สุรเดช หงส์อิง

15.00 – 16.00 น.

Hematomorphology

          นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์

          นพ.รชต ลำกูล

16.00 น.

ปิดการประชุม

 

Download