ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการ กลางปี 25-26 ตุลาคม 2561

Theme “Controversies in Hematology: Case-Based Discussion”

25-26 ตุลาคม 2561ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

 

เวลา

หัวข้อบรรยาย และวิทยากร

09.30-10.25 น.

Registration | Coffee Break | Exhibition

10.25-10.30 น.

นพ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์  นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  กล่าวเปิดงานประชุม

 

 

10.30-11.00 น.

11:00-11:30 น.

11.30-12.00 น.

Session I: Anemia

ประธาน: นพ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์

Neonatal anemia ……. พญ. พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ Download

Anemia in pregnancy ….... พญ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์

Anemia in the elderly ..…..พญ. ณัฐติยา เตียวตระกูล Download

12.00-13.00 น.

Luncheon Symposium I: Celgene

ผู้ดำเนินรายการ: นพ. สุภร จันท์จารุณี

  • Role of IMiD consolidation and maintenance in Multiple Myeloma …..พญ. กาญจนา จันทร์สูง

 

 

13.00-13.30 น.

 

13.30-14.00 น.

14.00-14.30 น.

Session II: Leukemia

ประธาน:นพ. ปัญญา เสกสรรค์

Infantile leukemia: chemotherapy vs stem cell transplantation ..... พญ. พชรพรรณ สุรพลชัย Download

 

Acute leukemia in adolescents and young adults ….... นพ. อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ Download

Acute leukemia in the elderly ....... นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย Download

14.30-15.00 น.

Coffee Break | Exhibition

 

 

15.00-15.45 น.

 

15.45-16.30 น.

Session III: Debate

ประธาน: นพ. วีระศักดิ์ นาวารวงศ์

Primary VTE thromboprophylaxis นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์ Download

และ พญ. บุณฑริกา สุวรรรณวิบูลย์ Download

 

Relapsed ALL: chemotherapy vs stem cell transplantation นพ. สามารถ ภคกษมา  และ นพ. ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ Download

16.30-17.45 น.

Dinner Symposium: Celltrion Healthcare

ผู้ดำเนินรายการ:  นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

  • Experience of Rituximab’s biosimilar in lymphoma patients....... Cheolwon Suh  (Korea)

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

 

เวลา

หัวข้อการบรรยาย และวิทยาร

 

 

08.00-08.30 น.

08.30-09.00 น.

09.00-09.30 น.

Session IV: Coagulation disorders

ประธาน:นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์

Massive transfusion ……. นพ. วิโรจน์ จงกลวัฒนา

Heparin-induced thrombocytopenia ……. นพ. นภชาญ เอื้อประเสริฐ Download

Catastrophic antiphospholipid syndrome....... พญ. พิจิกา จันทราธรรมชาติ Download

09.30-10.00 น.

Coffee Break | Exhibition

 

 

10.00-10.30 น.

10.30-11.00 น.

11.00-11.30 น.

Session V: Lymphoma/Multiple myeloma

ประธาน:นพ. อาทิตย์ อังกานนท์

Pediatric lymphoma: role of targeted therapy? ….... นพ. ปิติ เตชะวิจิตร์ Download

Post-transplantation lymphoproliferative disease ……. พญ. ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา Download

Multiple myeloma ....... พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ Download

11.30-12.30 น.

 

 

 

 

 

12.30-13.30 น.

Luncheon Symposium II:  Abbott Laboratories

ผู้ดำเนินรายการ: นพ. พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ

  • Prevention of recurrent DVT: Innovative approaches

     นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์

     รศ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์

     นพ. พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ

Luncheon Symposium III:  Roche

ผู้ดำเนินรายการ: นพ. นพดล ศิริธนารัตนกุล

  • The Evolution of Lymphoma treatment with anti-CD20....... อ. ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน