ข่าวและกิจกรรม

ประชุมวิชาการ 29 ปี ปลูกถ่ายไขกระดูกรามาธิบดี The 5th Ramathibodi Stem Cell Transplantation Conference

ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ร่วมกับ ศูนย์มะเร็ง ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ ๕  เรื่อง ๒๙ ปี ปลูกถ่ายไขกระดูกรามาธิบดี  The 5th Ramathibodi Stem Cell Transplantation Conference ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารสิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ ทางวิชาการแนวทางการรักษาโรคมะเ ร็งด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ แพทย์ พยาบาล เภสัช และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโรค มะเร็ง

Download กำหนดการ


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977