ข่าวและกิจกรรม

ภาพงาน Educational Course for Hematologist Trainees วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมเทวะมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพงาน Educational Course for Hematologist Trainees
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553
ณ โรงแรมเทวะมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

              

              

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977