ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์แนวทางการรักษาโรค 2560

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างแนวทางการรักษาโรค 2560

โดยสมาชิกสมาคมสามารถแสดงร่วมประชาพิจารณ์โดย ลิ้งค์ (เฉพาะสมาชิกสมาคม)

หมายเหตุ หากสมาชิกลืมรหัสผ่านสามารถสอบถามได้ผ่านทาง sommaphun.t@tsh.or.th ค่ะ


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977