ข่าวและกิจกรรม

Interhospital Hematology Conference

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมเข้าประชุม Interhospital Hematology Conference 

ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องพรจำนันท์ภิศกนก ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

โรงพยาบบาลพระมงกุฎเกล้า


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977