ข่าวและกิจกรรม

Interhospital Hematology Conference

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมเข้าประชุม Interhospital Hematology Conference 

ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องพรจำนันท์ภิศกนก ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

โรงพยาบบาลพระมงกุฎเกล้า