ข่าวและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย สมัครกรรมการบริหารสมาคม

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย สมัครกรรมการบริหารสมาคม

ภายในวันที่ 8 มกราคม 2559 16.00 น.

 

DOWNLOAD ใบสมัคร